Centrum Doradztwa Inwestycyjnego – Przemysław Organowski

DORADZTWO W ZAKRESIE CONTROLINGU

Celem funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa jest osiągnięcie jak najwyższej jego wartości poprzez najefektywniejsze gospodarowanie majątkiem inwestora. Aby ten cel osiągnąć, niezbędna jest zaawansowana wiedza z zakresu zarządzania finansami firmy oraz narzędzia pozwalające tę wiedzę wykorzystać. Controlling to zakres wiedzy, który pozwala kontrolować procesy planowania, koordynowania i kontroli przebiegu procesów ekonomicznych służących osiągnięciu wyznaczonych celów.

Wiele małych i średnich przedsiębiorstw nie posiada wykwalifikowanej kadry, która potrafi tworzyć informacje niezbędne do zarządzania finansami firmy, a następnie umiejętnie je wykorzystać przy podejmowaniu ważnych dla przedsiębiorstwa decyzji. Problem ten dotyczy głównie niewielkich, a jednocześnie najliczniejszych firm w Polsce, zatrudniających od 1 do 30 osób. Przedsiębiorstwa te najczęściej delegują obowiązki związane z obsługą księgową na zewnątrz firmy, pozbawiając się tym samym bieżącej kontroli nad sytuacją finansową przedsiębiorstwa. Ponadto funkcjonujące w Polsce firmy obsługi rachunkowej zawężają swoją usługę do spraw wyłącznie związanych z księgowością, niekiedy rozszerzając ją o doradztwo podatkowe. Wśród polskich właścicieli firm nie w pełni jeszcze wykształciła się potrzeba umiejętności zarządzania finansowego, polegającego na ścisłej kontroli wskaźników rotacji, płynności finansowej oraz struktury majątkowej przedsiębiorstwa.

Konsultanci z Centrum Doradztwa Inwestycyjnego posiadają wiedzę mogącą wyzwolić pokłady posiadanego kapitału, który często zostaje źle rozdysponowany. Poprawne rozdysponowanie kapitałów pozwala zmniejszyć koszty, a zwiększyć rotacje kapitałów przyczyniając się do poprawy efektywności majątku i wpływać na potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa. Pieniądze zainwestowane w controlling dają najłatwiejszy do osiągnięcia zysk, gdyż jest to zysk pochodzący z oszczędności wynikających z poprawy efektywności funkcjonowania firmy.

Controlling poprawia świadomość podejmowanych decyzji w zakresie zarządzania finansami firmy w oparciu o konkretne dane liczbowe. Dane te mogą być bardzo precyzyjne w odniesieniu do każdego kontrahenta, towaru lub elementu bilansu i rachunku wyników. Dokładność ich zależy od organizacji przedsiębiorstwa i potrzeb decyzyjnych. Modele controllingowe odpowiadają na pytania dotyczące polityki finansowej wobec kontrahentów, gospodarki zapasami, struktury sprzedaży i poszczególnych kosztów, struktury kapitałów, ich efektywności oraz struktury majątku. Ponadto dzięki wnikliwej analizie przepływów finansowych, można dokładnie określić kiedy i gdzie zamrożono gotówkę w ogólnej działalności firmy, a gdzie ją pozyskano i jak ją wykorzystano. Dzięki takim informacjom można podejmować decyzje na podstawie konkretnych danych, mogąc jednocześnie z dużą dokładnością obliczyć ich ekonomiczny skutek.